Skip to content

በዜጎች እንዲሁም በሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት እና ሰራተኞች ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ይቁም፤ ተገቢው ጥበቃ ይደረግ-የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *